حس می کنم که وقت گذشته است

حس می کنم که " لحظه " سهم من از بر گ های تاریخ است

حرفی به من بزن، من در پناه پنجره ام

با آفتاب رابطه دارم.

" فروغ فرخزاد "