این روزها ، تلخم
تلخ می‌‌نویسم
تلخ فکر می‌کنم
این روزها
دست برداشته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضور آدم ها
پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ وجود‌هایی‌ که ماندگاری ندارند
این روزها ، تلخ تر از همیشه
از همه ی آدم‌ها بریده ام