صبح ماجرای ساده ای است
گنجشکها بیخود شلوغش کرده اند.

" علی مشکات "