فرقـی نمی کند
بگویم و بدانـی ...
یا ...
نگویم و بدانـی...
فاصله دورت نمی کند ...
در خوب ترین جای جهان جا داری ...
جایـی که دست هیچ کسـی به تو نمـی رسد...
دلــــــــــــــم....