میان این همه راه که به تو نمی رسد،

چه سخت است راه تو را گم کردن.


پیراهن تنگ یک خواب بلند " کیکاووس یاکیده "