تـمــامـــ مــن
پــا ـی حـضـــور ِ ســـرد ِ کـسـی سـوخـتـــ ه سـت
کـــ ه بـــود و هـیـچ وقـت نـبـــود ...
کـــ ه رفـت و هـمـیـشـــ ه هـسـت !!