قطاری سوی خدا می رفت و همه ی مردم سوار شدند ...
اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند
و فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت...