جــناق میشکستیم میگفتیم:
یادم تــــو را فرامــــوش...
ولی امـــــــروز،
تمام استخوانهـــــایم شکسته است
باز هم تو را فراموش نکرده ام