و عشق
قیچی شد !
وقتی تو سنگ شدی
و من کاغذی بی رنگ . . . !