بر ما گذشت نیک و بد ، اما تو روزگار ! فکری به حال خویش کن این روزگار نیست.

" عماد خراسانی "