هر شب که میخواهم بخوابم

می گویم صبح که آمدی با شاخه گل سرخ

وانمود می کنم هیچ دلتنگ نبوده ام

صبح که بیدار می شوم می گویم شب،

با چمدانی بزرگ می آید

و دیگر نمی رود. 

بانو و کولی سایه فروش " کیکاووس یاکیده "