باور کردم
که بی تو هم زندگی می گذرد
دلم دیگر هیچکس را نمی خواهد جز تنهایی