رفته‌ای
و من هر روز
به موریانه‌هایی فکر می‌کنم
که آهسته و آرام
گوشه‌های خیالَ‌م را می‌جَوَند.

تا بی"خیال" نشده‌اَم
برگرد!

" رضا کاظمی "