نمی خواهم خاطره فردایم شـــــوی !
امروزِ مـــــن باش ♥
حتی لحظه ای . . . !