بت ها شکستنی بودند و باورها ماندگار ...
چه ساده دل بود ابراهیم