هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم;
نه برای تو...
برای آن کسی که فکر میکردم تو بودی...