باران که می بارد تمام شهر پر از فریاد من است که می گویم:

من تنها نیستم تنها منتظرم، تنها.


بانو و آخرین کولی سایه فروش" کیکاووس یاکیده "