گاه دلتنگ میشوم!
دلتنگتر از همه دلتنگها!
گوشه ای مینشینم و
می شمارم حسرتها را
و محاکمه میکنم وجدانم را
 من کدام قلب را شکستم
و کدام احساس را له کردم
و کدام خواهش را نشنیدم
و به کدام دلتنگی خندیدم که اینچنین دلتنگم!!