گفتی فراموش کردن کار ساده یست ،
تو فراموش کن......
من این ساده ها را بلد نیستم ...