خسته ام...
از جنس قلابی آدمها
راهت را بگیر و برو...
حوالی ما توقف ممنوع ست ...