خداوند بی نهایت است، اما به قدر نیازهای تو فرود می آید

 و به قدر آرزوهای تو گسترده می شود

وبه قدر ایمان تو کارگشاست........لبخند