به هزار وعـدۀ تـو
مـن فقـــط
یـــک دل دادم ...
و تمام ...!!!