بیا قدم بزنیم
من با تو،
تو
با هرکه دلَ‌ت خواست!
فقط
بیا قدم بزنیم.

" رضا کاظمی "