دلم تنگ است
مثل لباس سال های دبستانم
مثل سال های ماموریت های طولانی پدر
که نمی فهمیدم
وقتی می گویند کسی دور است
یعنی چقدر دور است.

" لیلا کردبچه "