حـوصـلـه ام کـم است..
مـى خـواهـم سـر بـه تـن ِ هـیـچ رویـایـى نـبـاشـد!