‎"من" بعد از "تو"........ به هیچ "او"یی اجازه "ما" شدن نداده ام........