می‌خواستم بمانم ، رفتم
می‌خواستم بروم ، ماندم
نه رفتن مهم بود و نه ماندن
مهم من بودم
که نبودم …