اینــجا کــه مـن هستــم
هــر چنــد ســال
کــه ســاعــت را جــلو بکشــم..
بــاز هــم قــرن هــا از تــو فــاصــله دارم... !
تــو کِــی از مــن گــذشتــی ... !؟