تو رفته ای
و فرقی‌ نمی‌‌کند چرا
برایِ کسی‌ که با امروز
سالهاست که مرده است
هر گونه محاسبه ای در بعد زمان
مضحک‌ترین اتفاقِ ممکن است
( رفتنِ او حادثهٔ بود ... ماندنِ من فاجعه )

" نیکی‌ فیروزکوهی "