آنقدر دوستت میدارم که از دور بودنها میترسم
اما ای کاش احساسم را میفهمیدی
و ساده از کنار تنهاییم
چون رهگذری عبور نمیکردی
تو را چه بنامم
... ...عشق دیر یافته
یا
غریبه ای که از من دور است.

" سپیده امینی "