روزگاری تهی از تو بودم
تهـــــــــــــــــــــی از عشق
اکنون سرشارم از عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق
سرشارم از تو

" سپیده امینی "