دلم یک روزابری بدون باران میخواهد
تاهمه آسمان را از دوریت گریه کنم.

" سپیده امینی "