دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم..!

" صادق هدایت "