انسان ها سخن شما را گوش می کنند.......

عمل شما را فراموش می کنند.........
 
اما احساسی که برای آنها به وجود می آورید هیچگاه فراموش نمی کنند.چشمک