" و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا "

به خداوند اعتماد کن که تنها خدا تو را یاور و نگهبان کافیست.

(سوره نساء آیه ی ٨١ )