فکرش را بکن!
یک روز می آیی
و می بینی نه من هستم؛
نه این کلمات...