دلم برای همه حرف هایی که نگفته ام
دلم برای همه حرف هایی که نشنیده ام تنگ شده است.