مردم همه تو را به خدا سوگند می‌دهند
اما برای من تو آن همیشه‌ای
که خدا را به‌ تو سوگند می‌دهم!

"قیصر امین پور"