سکوت و صبوری ام را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار
دلم به چیزهایی پای بند است که تو یادت نمی آید ...