بی بهانه تو را مرور میکنم تا خاموشیم نشان فراموشیم نباشد .