برای بدست آوردنت نمی جنگم ! به تکّدی قلبت هم نمی آیم !
دوستت دارم ، فارغ از داشتنت ....