سین ِ من یـکی ست !
تنــها سـاعتـی کـه نبـــودنـت را ،ثــانـیه بـه ثــانـیه بـه رُخ کـشیـد !!