چه ۱۳ باشد،چه
یک روز دیگر...
وقتی سهم من از تمام این روزها
"نبودنت" باشد
نـحـس است روزها...