به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد!

" سهراب سپهری "