امروز هم گذشت وُ
نیامدی.
ناشُکر نیستم
فردا هم روزِ خداست!

"رضا کاظمی"