قطارْ دوور می‌شود
ایستگاهْ دوورتَر.
من می‌روم یا تو، مهم نیست
مهمْ قطار است که دوور می‌شود!

"رضا کاظمی"