می ترسم ، مضطربم
و با آنکه می ترسم و مضطربم
باز با تو تا آخر دنیا هستم.....

" سید علی صالحی "