بهار وُ
این همه دلتنگی؟!
نه،
شاید فرشته ای
فصل ها را به اشتباه
ورق زده باشد!

" رضا کاظمی "