درون من زنی زندگی میکند
به غایت بینهایت لجباز !!
آستین به فراموشی تو که بالا میزنم
با همان سماجت کودکانه اش
مو به مو سمفونی صدایت را در گوشم اجرا میکند