کاش می فهمیدی برای این که تنهایم تو را نمیخواهم ؛
برعکس .... برای این که میخواهمت ؛ تنهایم ... !!